Nasze postulaty
wobec marek odzieżowych
Marki muszą robić więcej, by zmienić dynamikę sił w przemyśle odzieżowym. Mamy rok 2020, pracownicy nie powinni dalej musieć walczyć o podstawowe prawa człowieka. Czas domagać się zmian.

Nasze żądania płacowe

Zapewnienie godnej płacy

Chcemy, żeby marki płaciły więcej za zamówienia. Dostawcy będą w stanie zapewnić godne płace pracownikom tylko wtedy, gdy będą mogli wynegocjować od marek ceny umożliwiające pokrycie kosztów pracy.

Stosowanie wskaźników godnej płacy

Jeśli marki mają zapewnić godną płacę wszystkim pracownikom w całym łańcuchu dostaw, muszą wiedzieć, ile powinna kosztować praca. Istnieje wiele narzędzi, z których mogą w tym celu skorzystać.

Godziwe wynagrodzenia dla kobiet szyjących nasze ubrania

Marki muszą robić więcej, by zmniejszyć nierówności płacowe w łańcuchu dostaw odzieży. Kobiety są na ogół zatrudniane na niżej płatnych stanowiskach, co odbija się na ich zdrowiu i bezpieczeństwie.

Covid-19 – Zapłaćcie za zamówienia!

Kiedy Covid-19 wstrząsnął światem, zostawił przemysł odzieżowy w ruinie. Miliony pracowników od miesięcy nie dostają pełnych płac. Wielu z nich już czekało na zaległe wynagrodzenia sprzed pandemii. Dla zdecydowanej większości pracowniczek i pracowników jakiekolwiek obcięcie pensji oznacza, że nie stać ich na jedzenie.

Nasze żądania dotyczące transparentności

Transparentny łańcuch dostaw

Chcemy, żeby wszystkie marki zobowiązały się do transparentności w całym łańcuchu dostaw, przez podpisanie zobowiązania do transparentności (Transparency Pledge). Określa ono minimum informacji, jakie powinny ujawniać światu firmy odzieżowe, o fabrykach, w których produkują. Ten standard transparentności został opracowany w 2017 roku przez koalicję dziewięciu związków zawodowych i organizacji pracowniczych, i dalej rozwinięty w dwóch raportach w 2017 i 2019 roku.

Czytelne dane o kobietach, migrantach i związkach zawodowych

Marki odzieżowe muszą nie tylko zbierać konkretne dane o warunkach pracy w swoim łańcuchu dostaw, ale także je publikować w formacie nadającym się do wykorzystania przez aktywistów i związkowców. Chcemy wiedzieć, gdzie w łańcuchu dostaw pracują kobiety i migranci, i czy osoby, które szyją nasze ubrania, są w stanie bronić swoich praw.

Płace na najniższym poziomie łańcucha dostaw

Chcemy wiedzieć, jakie wynagrodzenie za pełny tydzień pracy otrzymują najniżej opłacani pracownicy w łańcuchu dostaw. Marki odzieżowe nie ujawniają takich danych ani nawet ich nie sprawdzają. Musi się to zmienić.

 
Nasze postulaty
wobec decydentów politycznych
Nie tylko marki są odpowiedzialne za zapewnienie, by pracowniczki i pracownicy przemysłu odzieżowego byli traktowani sprawiedliwie i równościowo. Rządy państw odgrywają istotną rolę warunków wyrównujących szanse wszystkich zaangażowanych stron.

Nasze żądania płacowe

Apelujemy o ustalanie płac minimalnych w krajach producenckich zgodnie z wiarygodnymi międzynarodowymi standardami godnej płacy oraz o włączanie do polityk i umów transparentnych, solidnych wskaźników godnej płacy.
Apelujemy do UE o zapewnienie, by płace minimalne dla pracowników w UE były sprawiedliwe i gwarantowały godziwy poziom życia, i były ustalane zgodnie z wiarygodnymi międzynarodowymi standardami godnej płacy, a także o umożliwienie dostępu do odpowiednich zabezpieczeń socjalnych bez względu na stosunek zatrudnienia oraz ograniczenie wykluczenia i nierówności społecznych.

Nasze żądania dotyczące transparentności

Apelujemy do UE, aby wymagała ujawniania łańcuchów dostaw przynajmniej od firm w sektorach wysokiego ryzyka, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowniczych. Lista dostawców powinna obejmować informacje do odczytu maszynowego na temat wszystkich zakładów produkcyjnych i przetwórczych, a także nazwę, adres i firmę macierzystą każdego zakładu, rodzaj wytwarzanych w nim produktów i liczbę pracowników.
Apelujemy o obowiązkowe ujawnianie danych o najniższym poziomie wynagrodzeń wypłacanych przez każdego z dostawców w każdym kraju producenckim, z wyłączeniem dodatków, świadczeń i premii, z podaniem płci i wskazaniem, czy chodzi o pracowników migracyjnych, oraz podaniem statusu zatrudnienia ze świadomością zagrożeń i praw, aż do najniższego poziomu łańcucha dostaw.
Apelujemy o uchwalenie na szczeblu UE ustawodawstwa o należytej staranności w zakresie praw człowieka, aby wprowadzić dla firm obowiązek przestrzegania praw człowieka w swojej działalności i w łańcuchach dostaw, włącznie z transparentnością procesu należytej staranności, łańcuchów dostaw i wypłacanych w nich wynagrodzeń, ze świadomością zagrożeń i praw w całym łańcuchu dostaw, aż do najniższego poziomu, i zgodnie z zasadą „nikogo nie zostawiamy”
Apelujemy o wprowadzenie systemu informacyjnego dla firm, w którym mogłyby zgłaszać i ujawniać odpowiednie, transparentne informacje dotyczące fabryk i produktów. Dostęp do tego systemu powinien być bezpłatny, nieograniczony i zgodny z ugruntowanymi standardami otwartości danych.
Apelujemy o zwiększenie transparentności na poziomie produktu, aby wzmocnić pozycję obywatelek i obywateli: rozszerzyć informacje zamieszczane na metkach wyrobów tekstylnych, tak by obejmowały dane o procesie produkcji i cyklu życia produktu.

Zobacz naszą stronę , na której znajdziesz więcej informacji o tych żądaniach.